DansaNorrbottenProjektet_Sidtopp

Dansa Norrbotten – En utveckling av Unga Dans i Nord

Dansa Norrbotten – En dansplattform för den unga målgruppen som genom de två benen ”Unga Dans i Nord” och ”Kulturskolan” nås av dans under rubrikerna:

Tillgänglighet: t.ex. se föreställningar, ta del av workshops, möta danskonstnärer, samt övriga dansinspirationsmöjligheter
och
Delaktighet: t.ex. eget skapande, ta dansklasser, medverka som förband eller i egna föreställningar.

Detta skapar långsiktig hållbar kulturell infrastruktur, som medverkar till ”DANS-KONTINUITET” och utveckling för både individ och publik!

År 1 aktivitet: Poesiprojektet, vilket kopplas till Beyond words 7 och förbandsarbetet med Norrbottens dansaktörer, samt interregionala och internationella aktörer och samarbetspartners.

De kulturpolitiska målet om tillgänglighet och delaktighet är en betydelsefull demokratifråga. Danskonstens fragila infrastruktur däremot skapar utmaningar för aktörer att uppnå bl.a. tillgänglighetsmålet då det saknas resurser och infrastruktur.

Behovet av samordning av resurser, kontinuitet i publikarbetet och hållbara samarbetsplattformar ökar därför ständigt, för att tillvarata de upparbetade momentum som kan skapa varaktiga strukturer, turnera hållbart och skapa tillgänglighet av kultur oavsett var man bor i Sverige, vilket förstärker vårt demokratiska samhälle.

Projektet följer DINs utvecklingsuppdrag och visioner att stärka möjligheterna för invånarna att ta del av danskonsten och förstärka den kulturella infrastrukturen i Norrbotten.

Dans i Nords verksamhetsbas finns på Konsert– och Danshuset Studio Acusticum hos huvudmannakommunen Piteå.

Projektet avser undersöka möjligheter att utveckla en långsiktig hållbar dansplattform för den unga publiken för att tillgängliggöra danskonst på nya sätt som ökar delaktigheten för barn och den unga publiken lokalt och regionalt.

Genom dansresidens skapas dansföreställningar som används som verktyg i utforskandet av innehållet, samverkansmetoder, kringaktiviteter, finansiering, tillgänglighets- och delaktighetsakspekter.

Övergripande frågeställning: ”Hur utformar vi en hållbar plattform utifrån nuläge och framtida behov?”

Specifik frågeställning år 1: ”Hur kan befintligt publikarbete kopplas ihop med DINs ungdanskompani, regionens Kulturskolor, Framnäs Folkhögskola och LTU utvecklas och lägga grunden för dansplattformen DANSA NORRBOTTEN?”

En fungerande kulturell infrastruktur som möter upp till kraven för att motverka utflytt och bidra till inflytt och därmed ett ökat skatteunderlag är av stor betydelse för regional utveckling. Norrbottens barn och unga ska ha/ges samma möjlighet till ett likvärdigt kulturliv som i andra delar av Sverige.

Foton: Ann-Kristine Norman och Therés Stephansdotter Björk